تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و یونیلیور ایران منعقد شد

در این رویداد در راستای مشارکت با سازمانها برای انتخاب نیروهای مستعد و کاربردی کردن دانش و تقویت خلاقیت افراد در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی به طراحی کیس های مبتنی بر چالشهای موجود سازمانها در حوزه های مختلف پرداخته و آنها را جهت ارزیابی کارجویان و دریافت ایده های آنها آماده نمایند.راهکارهای پیشنهادی کارجویان برای حل مسایل و مشکلات واقعی سازمانها پس از ارزیابی در قالب گزارشهایی در اختیار آنها قرار میگیرد.کارفرمایان با استفاده از این خدمت می توانند علاوه بر آشنایی با کارجویان مستعدکه تحلیل های برتری را در ارتباط با چالشهای واقعی سازمانها ارایه دادند ،راهکارها و راه حلهای کاربردی برای حل مشکلات موجود توسط افراد نیروهای نخبه و متخصص دانشگاهی دریافت نمایند.مزیت مورد کاوی برای کارجویان ،ایجاد فرصت برای آنها جهت آشنایی با مسایل روز و چالشهای واقعی سازمانها و ارایه ایده های خلاقانه جهت رفع مشکلات مذکورو معرفی قابلیت ها و توانمندی های خود به کارفرمایان و در نهایت ایجاد زمینه مناسب جهت ورود به سازمانهای مورد نظر می باشد.

ارسال دیدگاه